ముగించు

కలెక్టర్ల జాబితా

తెలంగాణా రాష్ట్రములో నిర్మల్ జిల్లాలో పని చేసిన పాలనాధికారులు

కలెక్టర్ల జాబితా
క్రమ సంఖ్య జిల్లా పాలనాధికారి పేరు నుండి వరకు
1. శ్రీ. కె.ఇల్లంబరిథి, ఐ.ఏ.ఎస్ 11/10/2016 17/12/2017
2. శ్రీమతి .ఎం.ప్రశాంతి, ఐ.ఏ.ఎస్ 18/12/2017 11/06/2019
3. శ్రీ. ఎ.భాస్కర్ రావ్, (ఎఫ్.ఎ.సి) 12/06/2019 28/06/2019
4. శ్రీమతి .ఎం.ప్రశాంతి, ఐ.ఏ.ఎస్ 29/06/2019 02/02/2020
5. శ్రీ. ముషార్రఫ్ ఫారుఖి, ఐ.ఏ.ఎస్ 03/02/2020 01/02/2023
6. శ్రీ . కర్నాటి వరుణ్ రెడ్డి ఐ.ఏ.ఎస్ 02/02/2023 15/10/2023
7. శ్రీ . ఆశిష్ సాంగ్వాన్, ఐ.ఏ.ఎస్ 16/10/2023