ముగించు

కలెక్టర్ల జాబితా

తెలంగాణా రాష్ట్రములో నిర్మల్ జిల్లాలో పని చేసిన పాలనాధికారులు

కలెక్టర్ల జాబితా
క్రమ సంఖ్య జిల్లా పాలనాధికారి పేరు నుండి వరకు
1. కె.ఇల్లంబరిథి, ఐ.ఏ.ఎస్ 11/10/2016 17/12/2017
2. ఎం.ప్రశాంతి, ఐ.ఏ.ఎస్ 18/12/2017 11/06/2019
3. ఎ.భాస్కర్ రావ్, (ఎఫ్.ఎ.సి) 12/06/2019 28/06/2019
4. ఎం.ప్రశాంతి, ఐ.ఏ.ఎస్ 29/06/2019 02/02/2020
5. ముశార్రఫ్ ఫారుఖి, ఐ.ఏ.ఎస్ 03/02/2020