ముగించు
  • *కోవిడ్ -19 జిల్లా సహాయ సంఖ్య: 1800-425-5566
  • ప్రదర్శించడానికి సమాచారం లేదు

సందర్భాలూ

సంఘటన లేదు
  • ప్రదర్శించడానికి సమాచారం లేదు
గౌరవనీయులైన ముఖ్యమంత్రి గారు- శ్రీ ఎనుముల రేవంత్ రెడ్డి
గౌరవనీయులైన ముఖ్యమంత్రి గారు శ్రీ. ఎనుముల రేవంత్ రెడ్డి
కలెక్టర్ నిర్మల్
గౌరవనీయులైన జిల్లా పాలనాధికారి మరియు మెజిస్ట్రేట్ శ్రీ. ఆశిష్ సాంగ్వాన్, ఐ.ఏ.ఎస్