ముగించు
  • *కోవిడ్ -19 జిల్లా సహాయ సంఖ్య: 1800-425-5566
  • ప్రదర్శించడానికి సమాచారం లేదు

సందర్భాలూ

సంఘటన లేదు
  • ప్రదర్శించడానికి సమాచారం లేదు
శ్రీ కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖర్ రావు
గౌరవనీయులైన తెలంగాణ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి శ్రీ కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖర్ రావు గారు
శ్రీ. ముషారఫ్ ఫారుఖి, ఐ.ఏ.ఎస్
గౌరవనీయులైన జిల్లా పాలనాధికారి మరియు మెజిస్ట్రేట్ ముషర్రఫ్ ఫారూఖీ, ఐ.ఏ.ఎస్.,