ముగించు

తహసీల్

తహసీల్ కార్యాలయాల జాబితా
క్రమ సంఖ్య రెవెన్యూ విభాగాలు మండలం పేరు  సంప్రదింపు సంఖ్య ఇ-మెయిల్ ఐడి
1 నిర్మల్ దిలావర్పుర్ 9491053516 tahradbdil-ap[at]nic[dot]in
2 నిర్మల్ కఢం 9491053517 tahradbkad-ap[at]nic[dot]in
3 నిర్మల్ ఖానాపూర్ 9491053518 tahradbkha-ap[at]nic[dot]in
4 నిర్మల్ లక్శణ్ చాంద 9491053521 tahradblax-ap[at]nic[dot]in
5 నిర్మల్ మామడ 9491053523 tahradbmam-ap[at]nic[dot]in
6 నిర్మల్ నిర్మల్ 9491053525 tahradbnir-ap[at]nic[dot]in
7 నిర్మల్ సారంగపూర్ 9491053526 tahradbsar-ap[at]nic[dot]in
8 నిర్మల్ సోన్ 8331997081 tah-soa-nml[at]telangana[dot]gov[dot]in
9 నిర్మల్ నిర్మల్ (గ్రామీణము) 8331997082 tah-nmlr-nml[at]telangana[dot]gov[dot]in
10 నిర్మల్ నర్సాపూర్ 8331997083 tah-nar-nml[at]telangana[dot]gov[dot]in
11 నిర్మల్ పెంబి 9491053518 tah-pem-nml[at]telangana[dot]gov[dot]in
12 నిర్మల్ దస్థురాబాద్ 8331997084 tah-das-nml[at]telangana[dot]gov[dot]in
13 భైంసా భైంసా 9491053515 tahradbbha-ap[at]nic[dot]in
14 భైంసా కుభీర్ 9491053519 tahradbkub-ap[at]nic[dot]in
15 భైంసా కుంటాల 9491053520 tahradbkun-ap[at]nic[dot]in
16 భైంసా లొకెశ్వరం 9491053522 tahradblok-ap[at]nic[dot]in
17 భైంసా ముధొల్ 9491053524 tahradbmud-ap[at]nic[dot]in
18 భైంసా తానూర్ 9491053527 tahradbtan-ap[at]nic[dot]in
19 భైంసా బాసర 8331997086 tah-bas-nml[at]telangana[dot]gov[dot]in